Головна  →  Адміністрація  →  Структура  →  Юридичний відділ
Юридичний відділ

Заступник керівника апарату - начальник відділу

Палій Євгеній Вікторович

Телефон

418-59-98

Адреса

вул. Маршала  Тимошенка, 16, каб. 304

e-mail

legal@obolonrda.gov.ua

День особистого прийому

Розпорядок роботи

щовівторка з 15.00-17.00

щоп’ятниці з 10.00-12.00

понеділок - четвер: 9.00 - 18.00,

п’ятниця 9.00 - 16.45

Заступник начальника відділу 

Болтивець Олександр Анатолійович каб.305

Головний спеціаліст

Мусійчук Вікторія Анатоліївна

418-59-98 каб.305

Головний спеціаліст

Бондаренко Яна Юріївна

418-59-98 каб.305

Головний спеціаліст

Грибков Максим Вікторович

418-59-98  каб.305

Головний спеціаліст

Зелений Олексій Вікторович

418-59-98  каб.306  

Головний спеціаліст

Шалімова Юлія Анатоліївна

418-59-98  каб.305  

Головний спеціаліст

 

418-59-98  каб.305  

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

· Органiзує та забезпечує правильне виконання актiв законодавства, iнших нормативних актiв i документiв, робить головi райдержадмiнiстрацiї подання щодо вирiшення правових питань в сферi виробничої, економiчної, соцiальної та в iнших сферах дiяльностi пiдприємств, установ та органiзацiй.

· Координує роботу i бере безпосередню участь у пiдготовцi розпоряджень та iнших актiв держадмiнiстрацiї, що регулюють суспiльнi вiдносини на територiї району, а також вiдносини структурних пiдроздiлiв, їх юридичну вiдповiдальнiсть.

· Перевiряє вiдповiднiстьзаконодавству проектiв розпоряджень, iнших актiв держадмiнiстрацiї, що подаються на пiдпис головi, та вiзує їх за наявностi погоджень цих проектiв зацiкавленими пiдроздiлами.

· Вирiшує питання, пов’язанi з державною реєстрацією в органах юстицiї нормативних актiв райдержадмiнiстрацiї, що зачiпають права та iнтереси громадян, або мають мiжвiдомчий характер.

·  Прийняття актiв правового характеру без попередньої перевiрки юридичним вiддiлом не допускається.

· Разом з iншими структурними пiдроздiлами складає висновки за проектами розпоряджень та iншими актами, готує i вносить у встановленому порядку пропозицiї про змiну чи скасування вiдомчих нормативних актiв та актiв держадмiнiстрацiї, що фактично втратили чиннiсть, не вiдповiдають умовам господарювання, або виданi з порушенням вимог законодавства.

· Здiйснює контроль за вiдповiднiстю законодавству актiв, прийнятих керiвниками структурних пiдроздiлiв, доповiдає головi райдержадмiнiстрацiї для вжиття заходiв до їх змiни або скасування.

· Представляє у встановленому законодавством порядку iнтереси райдержадмiнiстрацiї у судах, iнших органах пiд час розгляду правових питань i спорiв; дає правову оцiнку претензiям, що пред’явленi до держадмiнiстрацiї чи держадмiнiстрацiєю у зв’язку з порушенням її прав i законних iнтересiв.

· Сприяє правильному застосуванню законодавства про працю, запобiганню безгосподарностi, непродуктивним витратам, бере участь у проведеннi аналiзу причин їх виникнення i пiдготовцi документiв про вiдшкодування збиткiв.

· Забезпечує правильне застосування норм трудового, житлового, пенсiйного та iншого законодавства, що зачiпають права i законнi iнтереси працiвникiв, вносить пропозицiї головi держадмiнiстрацiї про поновлення порушених прав в разi невиконання вимог законодавства при звiльненнi працiвника з роботи, переведеннi на iншу роботу, притягненнi до дисциплiнарної чи матерiальної вiдповiдальностi, дає письмовий висновок з пропозицiями щодо усунення порушень.

· Сприяє своєчасному вжиттю заходiв за протестами та поданнями прокуратури, окремими ухвалами суду, вiдповiдними документами iнших правоохоронних та контролюючих органiв.

· Органiзує i проводить роботу, пов’язану з пiдвищенням рiвня правових знань працiвникiв райдержадмiнiстрацiї, iнформує про змiни в чинному законодавствi, роз’яснює iснуючу практику його застосування, дає консультацiї з правових питань.
Версiя для друку