Головна  →  Адміністрація  →  Звернення громадян

 Процедура  звернення  громадян до Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

Зміни до Закону України «Про звернення громадян» щодо електронного звернення та електронної петиції

Зразок звернення громадян до керівництва Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

 Графік прийому 

 Нормативно-правова база

 

Робота із зверненнями громадян в Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації здійснюється у порядку визначеному Конституцією України, законом України «Про звернення громадян», Указом Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», постановами Верховної Ради України, постановами Кабінету Міністрів України, Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348, розпорядженнями Київської міської державної адміністрації, Порядком розгляду звернень громадян в Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації, затвердженим розпорядженням Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 08.04.2016 року № 204 та іншими нормативно-правовими актами, що регламентують роботу із зверненнями громадян.

 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ РОБОТИ ІЗ ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН

 

  1. Організовує та проводить прийом громадян та надає у межах компетенції роз’яснення, рекомендації та консультації з порушених ними питань;
  2. Надає роз’яснення громадянам, які виявили бажання звернутися на особистий прийом до голови, першого заступника голови, заступника голови та керівника апарату райдержадміністрації щодо встановленого порядку і графіку прийому громадян  посадовими особами з питань, віднесених до їх компетенції;
  3. Забезпечує відповідно до встановленого порядку, організацію та проведення особистого прийому громадян в Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації;
  4. Забезпечує прийом, реєстрацію та попередній розгляд письмових звернень громадян, що надійшли на адресу Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, звернень громадян, що надійшли з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронні звернення) від КБУ «Контактний центр міста Києва» а також поданих громадянином на особистому прийомі відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348. Інструкції з діловодства затвердженої розпорядженням Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 04 квітня 2013 року № 158 та Регламенту Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації затвердженого розпорядженням Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 31.01.2014 року № 55, і передає їх на розгляд голові Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, першому заступнику, заступнику голови та керівнику апарату райдержадміністрації для розгляду відповідно до розподілу обов’язків;
  5. Здійснює контроль за дотриманням термінів та вирішенням питань, порушених у зверненнях громадян, які надійшли до Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації з вищестоящих органів державної влади, депутатів всіх рівнів;
  6. Готує інформацію про стан виконавської  дисципліни щодо розгляду звернень громадян структурними підрозділами райдержадміністрації для доповіді голові Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації  щотижня;
  7. Надсилає в установленому порядку звернення громадян з питань, вирішення яких входить до компетенції інших державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій для розгляду за належністю та письмово повідомляє про це громадян, які подали звернення;

 

Процедура звернення громадян до Оболонської районної

в місті Києві державної адміністрації

 

Відповідно до статті 40 Конституції України громадяни мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, які зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Відповідно до Закону України «Про звернення громадян» громадяни мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов’язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

 

Вимоги до звернення

До звернень громадян відносять викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

Пропозиція (зауваження) - звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.

Заява - звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності.

Клопотання - письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо.

Скарга - звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, посадових осіб.

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

Звернення може бути усним чи письмовим.

Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені контактні центри телефонні «гарячі лінії» та записується (реєструється) посадовою особою.

Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до чинного законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).

Звернення до керівництва Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації може бути надіслане на Е-mail: vzg.obolonrda@ukr.net.

Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне).

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через 10 днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 Закону України "Про звернення громадян".

Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визначається анонімним і розгляду не підлягає.

На вимогу громадянина, який подав звернення до Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, на першому аркуші копії звернення проставляється штамп із зазначенням назви установи, дати надходження та вхідного номера звернення. Така копія повертається громадянинові із зазначенням слова "копія".

Усі звернення, що надійшли до Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, приймаються та реєструються в день їх надходження або не пізніше наступного робочого дня у разі надходження звернення у вихідні, неробочі та святкові дні.

Органи державної влади, місцевого самоврядування, їх посадові особи, керівники та посадові особи установ, організацій незалежно від форм власності, об’єднань громадян, підприємств, до повноважень яких належить розгляд звернень громадян, зобов’язані об’єктивно і вчасно розглядати їх, перевіряти викладені в них факти, приймати рішення відповідно до чинного законодавства і забезпечувати їх виконання, повідомляти громадян про наслідки розгляду їх звернення.

 

ОСОБИСТИЙ ПРИЙОМ ГРОМАДЯН КЕРІВНИЦТВОМ

Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

 

Особистий прийом громадян головою, першим заступником голови, заступником голови, керівником апарату Оболонської районної в місті Києві адміністрації проводиться відповідно до Закону України «Про звернення громадян», розпорядження голови Оболонської районної в місті Києві адміністрації від 14.11.2017 № 672 «Про організацію особистого прийому громадян в Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації» та графіку проведення особистого прийому громадян керівництвом Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації затвердженого головою Оболонської райдержадміністрації.

Попередній запис на особистий прийом до керівництва Оболонської районної в місті Києві адміністрації здійснює відділ роботи із зверненнями громадян.

Запис на особистий прийом по телефону не проводиться.

Для запису на особистий прийом громадянин повинен пред’явити документ, що посвідчує його особу.

Під час попереднього запису громадянина на особистий прийом до керівництва Оболонської районної  в місті Києві державної адміністрації працівниками відділу роботи із зверненнями громадян з’ясовується його прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, контактний телефон, суть порушеного питання. Громадянин може долучити до звернення матеріали, що обґрунтовують заяву (клопотання), скаргу або пропозицію (зауваження), а також матеріали , які містять інформацію, до яких посадових осіб чи органів державної влади він звертався та які були прийняті рішення.

Під час проведення особистого прийому громадян можуть бути присутні особи, які є законними представниками громадян із обов’язковим пред’явленням документів, що підтверджують відповідні повноваження згідно вимог чинного законодавства України.

Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому громадян не допускається.

Письмове звернення, яке подається громадянином на особистому прийомі, оформлюється відповідно до вимог статті 5 Закону України «Про звернення громадян», реєструється у відділі роботи із зверненнями громадян та розглядається у порядку, встановленому чинним законодавством України..

Про результати розгляду звернення громадянину повідомляється письмово або усно, за його бажанням.

У разі звернення громадянина з питань, що вже подавалося до розгляду та було вирішено по суті в межах повноважень і чинного законодавства України, у записі на прийом до керівництва Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації йому може бути відмовлено.

 

Терміни розгляду звернень громадян

Звернення громадян розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їх отримання.

Якщо у місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо – приймається рішення про подовження терміну розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. Загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні,  не може перевищувати 45 днів.

На обґрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду звернення може бути скорочений.

 

 

Версiя для друку

Я Ð?Ð?Ю Ð?РÐ?Ð?Ð?!