Головна  →  Адміністрація  →  Структура  →  Управління праці та соціального захисту населення  →  Іформація 2  →  Шановні керівники підприємств та організацій, представники профспілок, трудових колективів!

Колективний договір - це локальний нормативний акт, який регулює трудові, соціально-економічні відносини, що виникають між власником або уповноваженим ним органом і найманими працівниками конкретного підприємства; є формою їх співробітництва з метою досягнення соціальної згоди і прогресу.

Конституція України закріпила право кожного громадянина на працю та гарантії реалізації цих прав. На сьогодні колективний договір є дієвим інструментом соціального захисту працівників в процесі виробництва та стимулом дотримання роботодавцями вимог чинного законодавства з питань праці та інших питань соціальної політики.

Відповідно до ч.7 ст. 65 Господарського кодексу України на всіх підприємствах,  які використовують найману  працю, між  власником або уповноваженим ним органом і трудовим колективом або  уповноваженим ним органом  повинен укладатися  колективний договір, яким регулюються виробничі, трудові та  соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією підприємства.

Сторонами колективного договору виступають з одного боку – власник або уповноважений ним орган, з другого боку – один або декілька первинних профспілкових або інших уповноважених на представництво трудовим колективом органів, а у разі відсутності таких органів – представники трудящих, обрані на загальних зборах трудового колективу та уповноважені на укладання колективного договору.

Відповідно до ст. 9 Закону, ініціатором укладання договору може бути як роботодавець, так і профспілковий орган (у його відсутності – представник трудового колективу). Укладенню колективного договору передують колективні переговори.

Згідно із положеннями ст. 18 «Про колективні договори і угоди»,
ст. 41-1 КЗпП України, відповідальність за ухилення від участі в переговорах при укладенні, зміні або доповненні договору несуть обидві сторони.

Колективний договір набуває чинності з дня його підписання або з дня, зазначеного в колективному договорі (ст. 9 Закону «Про колективні договори і угоди») незалежно від дати його реєстрації. З його умовами повинні бути ознайомлені всі без винятку працівники підприємства, як ті, які працюють, так і новоприйняті.

Зміст колективного договору має відповідати вимогам ст.7 Закону України «Про колективні договори і угоди» зокрема, охоплювати такі питання та розділи:

-         загальні положення;

-         забезпечення продуктивної зайнятості, зміни в організації виробництва і праці;

-         нормування і оплата праці, встановлення форми, системи, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат  (доплат, надбавок, премій та ін.), встановлення міжкваліфікаційних  (міжпосадових) співвідношень  в оплаті праці;

-         встановлення гарантій, компенсацій, пільг;

-         режим роботи, тривалість робочого часу і відпочинку;

-         умови і охорони праці;

-         забезпечення  житлово-побутового,  культурного, медичного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників;

-         гарантії діяльності профспілкової чи інших представницьких
організацій трудящих;

-         створення робочих місць для осіб з обмеженими фізичними можливостями та гарантії щодо працевлаштування інвалідів;

-         заключні положення.

  Колективний договір може передбачати  додаткові порівняно з чинним  законодавством і угодами  гарантії, соціально-побутові пільги із зазначенням джерел фінансування.

У колективні договори підприємств необхідно включати зобов’язання щодо дотримання гарантій для працівників, встановлених галузевою та Генеральною угодою та їх норм і положень, які мають реалізовуватись на підприємствах, установах, організаціях.

Керівникам підприємств, установ, організацій необхідно звертати увагу на державні соціальні гарантії, встановлені Законом України «Про державний бюджет України на 2013 рік», норми та положення Генеральної, галузевих та регіональних угод, вимоги яких є мінімальними гарантіями роботодавців для працівників різних галузей.

Також підприємствам, установам та організаціям необхідно звернути увагу на норми ст. 14 Закону України «Про оплату праці», яка визначає наступне: «Норми колективного договору, що допускають оплату праці нижче від норм, визначених генеральною, галузевою або регіональною угодами, але не нижче від державних норм і гарантій в оплаті праці, можуть застосовуватися лише тимчасово на період подолання фінансових труднощів підприємства терміном не більше як шість місяців».

Звертаємо Вашу увагу на норми Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» відповідно до яких підвищується розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2013р. - 1147 гривень та з 1 грудня 2013р.–  1218 гривень на місяць. У погодинному розмірі: з 1 січня 2013р. – 6,88 гривень та з 1 грудня 2013р.– 7,3 гривні.

Реєстрація є завершальним етапом у процесі укладення та підписання колективного договору. Колективний договір, зміни і доповнення до нього підлягають повідомній реєстрації у порядку, затвердженому Постановою КМУ від 13.02.2013 року №115.

З початку року управлінням праці та соціального захисту населення Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації зареєстровано 176 колективних договорів, 49 змін і доповнень та надано 2991 рекомендацію щодо приведення змісту колективних договорів (змін і доповнень) до вимог чинного законодавства.

Колективний договір або зміни (доповнення) до нього подають на повідомну реєстрацію за наявності наступних документів:

1.Колективний договір або зміни (доповнення) до нього у трьох примірниках - 2 оригінали і копія (прошиті, скріплені печаткою).

2. Копія або витяг з протоколу загальних зборів трудового колективу про прийняття колективного договору або змін (доповнень) до нього, де має бути вказана загальна кількість працівників та окремо кількість працівників, присутніх на зборах трудового колективу; вказані сторони, уповноважені на підписання колективного договору (змін та доповнень).

3.Копія довідки про включення до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (завірена належним чином).

4. Лист на ім’я начальника управління праці та соціального захисту населення Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації з проханням зареєструвати колективний договір або зміни (доповнення) до нього і додатковою інформацією щодо:

-         відсутності/наявності заборгованості із виплати заробітної плати працівникам підприємства;

-         розміру мінімальної та середньої заробітної плати на підприємстві  на дату подачі на реєстрацію колективного договору або змін (доповнень) до нього.

Додатки прошиваються разом з колективним договором: схема посадових окладів; положення про преміювання; правила внутрішнього трудового розпорядку; комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці; перелік посад працівників, яким надається спецодяг, спецвзуття та інші ЗІЗ згідно з галузевими нормами; у разі наявності небезпечних та шкідливих умов праці - перелік посад працівників, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці, де передбачити надання додаткової щорічної відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер, інші пільги.

Контроль за виконанням  колективного   договору, угоди проводиться  безпосередньо сторонами, що їх уклали, чи уповноваженими ними представниками.

Сторони, що підписали колективний договір, угоду, щорічно  в строки, передбачені колективним договором, угодою, звітують про їх виконання.  

Одночасно інформуємо, на 21.11.2013р. в приміщенні управління праці та соціального захисту населення Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації заплановано проведення семінару з керівниками (уповноваженими представниками) підприємств та організацій району з питань забезпечення виконання норм Закону України «Про колективні договори і угоди». Запрошуємо всіх бажаючих прийняти участь в семінарі.

Довідки за тел./факс:  426-14-60  (відділ з питань праці та соціально-трудових відносин).

Адреса управління праці та соціального захисту населення:  м.Київ, вул.Озерна, 18-а, каб. 126.

 

Версiя для друку